Profil spoločnosti


CechCHEMOLAK včera

 

Začiatky chemickej výroby pod Malými Karpatami siahajú do roku 1883. Gróf Jozef Pálffy vtedy začal v novopostavenom závode v Horných Orešanoch neďaleko Smoleníc spracovávať drevo suchou destiláciou. Vyrábali sa tu produkty ako kyselina octová, acetón, octan vápenatý, drevný lieh, decht a drevené uhlie.

 

Chemická továreň Smolenice sa dostávala postupne do povedomia odberateľov aj v Rakúsku, Nemecku a Anglicku. Súčasťou fabriky bola aj úzkokoľajná železnica, ktorá mala po dobudovaní dĺžku 70 km. Postupným zavádzaním nových technológií sa rozšíril aj výrobný sortiment fabriky o pálené vápno, vápenný hydrát, metylalkohol, formaldehyd a iné produkty.

 

Veľa z produktov chemickej továrne sa používalo ako suroviny pre výrobu farieb a lakov. To viedlo k postupnému budovaniu nových výrobných priestorov a prechodu na vlastnú výrobu farieb a lakov v roku 1929.

 

Sortiment tvorili najmä fermežové, olejové, nitrocelulózové a liehové farby a laky. Prvopočiatky výroby alkydových živíc sa datujú do roku 1950. Výroba farieb a lakov výrazne narastala a tomu aj úmerne sortiment, ktorý sa rozšíril o syntetické a latexové farby. Neustály dopyt po produktoch fabriky a tým narastajúce požiadavky na výrobné kapacity podmienili výstavbu nového závodu v Smoleniciach s kapacitou 40 000 t výrobkov ročne, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 1968. V osemdesiatych rokoch bol postavený komplex novej várne živíc s najmodernejšími technológiami, ktoré umožnili pripravovať polotovary pre výrobu farieb a lakov s najvyššími kvalitatívnymi parametrami. CHEMOLAK sa následne stával pojmom nielen doma ale aj v okolitých štátoch.

 

Postupne sa prechádzalo na súčasný výrobný program, ktorý tvorí výroba náterových látok, živíc, lepidiel, riedidiel a pomocných prípravkov. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie sa CHEMOLAK a. s. v roku 1992 pretransformoval na akciovú spoločnosť.

 

 

 

chemolakprofil

CHEMOLAK dnes

 

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

 

SMOLENICE LETECKY

 

Vytvorila reklamná agentúra Vizion