Aktualizácia bezpečnostných listov /2012/

V posledných týždňoch prebehla aktualizácia technickej dokumentácie – kariet bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ) na našej webovej stránke.

Aktualizované KBÚ sú spracované v súlade s všeobecne platnými záväznnými právnymi normami, nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES) a tiež zákonmi a nariadeniami Slovenskej republiky ako sú uvedené v oddiele 15.1. každej aktualizovanej KBÚ .

Aktualizovaná KBÚ nahrádzaju predchádzajúcu verziu, ktorá sa týmto stáva neplatnou.

Aktualizované KBÚ sú prístupné zodpovedným orgánom, všetkým odberateľom a všetkým pracovníkom a osobám, ktorí s dotknutým materiálom manipulujú alebo inak prichádzajú do styku.

Otázky ohľadom KBÚ zasielajte na kontakt uvedený v oddiele 1.3 ( hoblikova@chemolak.sk)

V priebehu REACH registrácie budú postupne doplňované údaje ohľadom registračných čísel, expozičných scenárov, atď. Počas prechodného obdobia obsahuje KBÚ podľa potreby označenie na základe oboch platných základných predpisov.

Aktuálne KBÚ sa nachádzajú v katalógu výrobkov pri každom produkte alebo v položke technická dokumentácia. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.