Ochrana životního prostředí a Kodex řízení společnosti

rieka priemyselný komín

Ochrana životního prostředí

CHEMOLAK a.s. je aktivně zapojený do programu podniků chemického a farmaceutického průmyslu Responsible Care®, jehož cílem je neustálé zvyšování starosti o životní prostředí, zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců při výrobě, manipulaci, skladování, dopravě a používání chemických látek. Tento program je v mnohých aspektech totožný se systémem enviromentálního managmentu podle normy EN ISO 14001 s tím, že je výrazně rozšířený o oblast řešení problematiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Responsible Care je koordinované organizací CEFIC a ZCHFP SR. V roce 2011 byl vykonán opakovací kontrolní audit společností TUV NORD Slovakia, s.r.o. Audit potvrdil dodržování zásad SEM v souladu s požadavkem normou ISO 14001:2004 a prodloužil platnost certifikátu na období do roku 2013.

Vlivy na životní prostředí jsou pravidelně monitorovány a s výsledkem monitorování je obeznámena i veřejnost. Ve společnosti je podporovaný k této problematice dialog a spolupráce s veřejností, mimovládními organizacemi a orgány státní správy a samosprávy. Cílem je minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí a tím přispět k zlepšování podmínek života obyvatelů v okolí sídla společnosti.

Tyto snahy jsou podporovány realizací akcí investičního a neinvestičního charakteru jako bylo např. rekonstrukce čistírny odpadových vod, skladu odpadových rozpouštědel, destilačního zařízení Sussmeyer, systému řízení vypouštění emisí z výroby syntetických pryskyřic a mnoha dalších. V oblasti ekologizaci výrobního programu byly aktivity podnikového výzkumu zaměřeny hlavně na snižování obsahu prchavých organických látek (VOC) v rozpouštědlových typech látek a vývoj vodou ředitelných typů nátěrových látek.

Kódex správy a riadenia spoločnosti

Environmentálna politika