Náterové systémy pre železničné koľajové vozidlá

Okrem správneho posúdenia korózneho prostredia je pri návrhu protikoróznej ochrany dôležité vziať do úvahy aj dodatočné vplyvy. Môže ísť o mechanické zaťaženie – hlavne pri nákladných vozňoch – oder pri nasýpaní a vyprázdňovaní tuhého materiálu, napr. uhlie, obilie. Pri cisternách to je poliatie prepravovaným materiálom pri načerpávaní alebo vyčerpávaní. Najčastejšie ide o dodatočnú záťaž kyselinami alebo zásadami s rôznou koncentráciou a rôznym časom expozície. Toto všetko treba zobrať do úvahy pri posudzovaní korózneho prostredia a pri návrhu optimálneho náterového systému. Pod pojmom optimálna protikorózna ochrana myslíme náterový systém, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky, ale zároveň je ekonomicky akceptovateľný. Pri návrhu treba dbať aj na ekonomickú stránku návrhu, a tak zamedziť neprimeranej protikoróznej ochrane, a tým zabrániť finančným stratám z dôvodu nehospodárne navrhnutej protikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie.