Ochrana životného prostredia a Kódex riadenia spoločnosti

rieka priemyselný komín

Ochrana životného prostredia

CHEMOLAK a.s. je aktívne zapojený do programu podnikov chemického a farmaceutického priemyslu Responsible Care®, ktorého cieľom je neustále zvyšovanie starostlivosti o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov pri výrobe, manipulácii, skladovaní, doprave a používaní chemických látok. Tento program je v mnohých aspektoch totožný so systémom environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 s tým, že je výrazne rozšírený o oblasť riešenia problematiky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Responsible Care je koordinované organizáciou CEFIC a ZCHFP SR. V roku 2011 bol vykonaný opakovací kontrolný audit spoločnosťou TÜV NORD Slovakia,s r.o. Audit potvrdil dodržiavania zásad SEM v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2004 a predĺžil platnosť certifikátu na obdobie do roku 2013.

Vplyvy na životné prostredie sú pravidelne monitorované a s výsledkami monitorovania je oboznamovaná aj verejnosť. V spoločnosti je podporovaný k tejto problematike dialóg a spolupráca s verejnosťou, mimovládnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy. Cieľom je minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a tým prispieť k zlepšovaniu podmienok života obyvateľov v okolí sídla spoločnosti.

Tieto snahy sú podporované realizáciou akcií investičného a neinvestičného charakteru ako boli napr. rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, skladu odpadových rozpúšťadiel, destilačného zariadenia Sussmeyer, systému riadeného vypúšťania emisií z výroby syntetických živíc a mnohých ďalších. V oblasti ekologizácie výrobného sortimentu boli aktivity podnikového výskumu zamerané hlavne na znižovanie obsahu prchavých organických látok (VOC) v rozpúšťadlových typoch náterových látok a vývoj vodouriediteľných typov náterových látok.

Kódex správy a riadenia spoločnosti

Environmentálna politika