Oznam akcionárom spoločnosti /2017/

Mimoriadne valné zhromaždenie CHEMOLAK a. s. konané dňa 14.11.2017 schválilo výplatu dividend akcionárom spoločnosti vo výške 0,35 € /1 akcia a určilo miesto a spôsob výplaty dividend. Mimoriadne valné zhromaždenie určilo deň 20.11.2017 ako rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na výplatu dividend.

Dividenda nepodlieha povinnosti odvodu na zdravotné poistenie, nakoľko je vyplatená z nerozdeleného zisku za rok 2006. Formulár žiadosti o výplatu dividend a určenie miesta a spôsobu výplaty dividend sú k dispozícii nižšie na stiahnutie.

Žiadosť o výplatu dividend

Pravidlá pre výplatu dividend