OZNÁMENIE O KONANÍ MVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať

dňa 28.01.2021 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti  s týmto programom:

 

  1. Otvorenie valného zhromaždenia
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
  3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
  4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno
  5. Rozhodnutie o zmene stanov
  6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
  7. Záver