OZNÁMENIE O KONANÍ MVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ“) na 11.12.2019 o 09:00 h. s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

2. Zmena stanov spoločnosti

3. Pravidlá odmeňovania

4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti

5. Záver