OZNÁMENIE O KONANÍ RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 04.06.2020 o 10:00 hod. s miestom konania v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
  2. Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
  3. Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019
  4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
  6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
  7. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
  8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020
  9. Záver