OZNÁMENIE O KONANÍ RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 12.06.2019 o 10:00 hod. s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na zúčtovanie straty za rok 2018
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2018
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2018
5. Schválenie audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a účtovnej závierky za rok 2019
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti
7. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2019
8. Záver