OZNÁMENIE O KONANÍ RVZ

Oznámenie o konaní RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

 

riadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať

dňa 17.06.2021 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti  s týmto programom:

 

  1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
  2. Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020
  3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie zisku  za rok 2020
  4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020
  5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
  6. Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
  7. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2021

Prílohy:

Oznámenie o konaní RVZ 2021

Návrhy uznesení RVZ 2021

Spôsob a prostriedky prijímania oznámení týkajúcich sa splnomocnenia RVZ 2021

Vzory plnomocenstiev RVZ 2021

Správa DR RVZ 2021

Zmluva člena DR Nídelová RVZ 2021