Oznam akcionárom /2016/

Riadne valné zhromaždenie CHEMOLAK a. s. konané dňa 02.06.2016 schválilo výplatu dividend akcionárom spoločnosti vo výške 0,35€/1 akcia a Pravidlá pre výplatu dividend, miesta a spôsobu výplaty dividend. Riadne valné zhromaždenie určilo deň 15.06.2016 ako rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na výplatu dividend.

Dividenda nepodlieha povinnosti odvodu na zdravotné poistenie, nakoľko je vyplatená z nerozdeleného zisku za rok 2004, 2005 a 2006.
Formulár žiadosti o výplatu dividend a Pravidlá pre výplatu dividend, miesta a spôsobu výplaty dividend  sú k dispozícii nižšie na stiahnutie.

Žiadosť o výplatu dividend 2016

Pravidlá pre výplatu dividend 2016